Kinesist Deurne manuele therapie
 

Reglement & praktisch

Wat brengt u mee?

Zowel met als zonder doorverwijzing van uw (huis)arts kunt u bij ons terecht.

Het is raadzaam om volgende zaken mee te brengen bij uw eerste bezoek:

 • een medisch onderzoeksverslag

 • ID

 • badhanddoek

Omgang met onze patiënten

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij wordt aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden.

Indien er bezwaren zijn over de behandeling (bv. door geloofsovertuiging) dienen deze bij de eerste afspraak kenbaar gemaakt te worden zodat de therapeut kan oordelen of de patiënt kan behandeld worden.

Als een patiënt bezwaren heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dient hij/zij dit voor de eerste afspraak aan te geven.

De behandeling gaat door in een afgescheiden ruimte waar alleen de kinesitherapeut en patiënt aanwezig zijn.

Als er derden (bv. een stagiar(e) ) bij de behandeling aanwezig zijn zal er vooraf aan de patiënt toestemming gevraagd worden.

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Betaling

Alle therapeuten zijn gedeconventioneerd.

U hebt recht op een gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit wanneer u met een voorschrift van de arts komt.

Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde consultaties (ten laatste 24u op voorhand) zullen aangerekend worden met het overeenkomstige tarief.

 • elke behandeling dient ter plaatse betaald te worden tenzij anders overeengekomen met de therapeut

 • de patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan hem verleende diensten/behandelingen

 • de factuur dient steeds door de patiënt betaald te worden, tenzij er contractueel andere afspraken gemaakt zijn (zoals bv. bij een arbeidsongeval)

 • na ontvangst van de volledige betaling ontvangt de patiënt een ereloonnota voor de mutualiteit

 • de patiënt wordt verwacht op de hoogte te zijn van de huisregels en deze na te leven en te respecteren

 • wij trachtten steeds u zo goed mogelijk van dienst te zijn; gelieve eventuele klachten/opmerkingen kenbaar te maken.

Aansprakelijkheid

Het Kinecenter is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van welke aard ook opgelopen tijdens of ten gevolge van activiteiten in het Kinecenter.

Het Kinecenter is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van de deelnemers.

Schade toegebracht aan enig roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan het Kinecenter is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Huisreglement

Aangezien er in het Kinecenter steeds meerdere patiënten/klanten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door onze praktijk een aantal reglementen opgezet om alles aangenaam te laten verlopen:

 • Elke patiënt dient proper gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.

 • Patiënten dienen hun identiteitskaart bij te hebben

 • Wij verwachten dat u op tijd aanwezig bent. 15 Min. na het afgesproken uur wordt een behandeling niet meer opgestart en wordt deze aangerekend.

 • U kunt geen aanspraak maken op verloren behandeltijd indien u laattijdig op uw afspraak arriveert.

 • Het Kinecenter behoudt zich het recht voor om patiënten die aanstootgevend gedrag vertonen onmiddellijk te verwijderen uit de praktijk.

 • Mobiele telefoons moeten stilgezet of uitgeschakeld te worden.

 • Het is niet altijd mogelijk om uw therapeut telefonisch te spreken; indien u uw gegevens achterlaat wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

 • Afspraken kunnen telefonisch gewijzigd worden.

 • Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde consultaties (ten laatste 24u op voorhand) zullen aangerekend worden met het overeenkomstige tarief.

 • De sportzaal mag niet betreden worden met schoenen die afgeven of waarmee u buiten gelopen heeft.

 • Het gebruik van een handdoek tijdens het sporten is verplicht.

 • Sportkleding en zaalschoenen zijn verplicht in de trainingsruimte.

 • Het is niet toegestaan om te trainen met ontbloot bovenlichaam.

 • Aangetroffen of veroorzaakte beschadigingen moeten onmiddellijk gemeld worden aan één van de medewerkers van het Kinecenter

 • Gebruikte trainingstoestellen dienen schoongemaakt te worden na gebruik.

 • Gebruikt materiaal dient na gebruik opgeruimd te worden.

 • Het Kinecenter is een rookvrije omgeving.

 • Huisdieren zijn niet toegelaten in het Kinecenter.

 • Het Kinecenter behoudt het recht om het abonnement (zonder terugbetaling) te beëindigen bij het niet naleven van het huisreglement.

 • Voor aanvang van de training dient u zich aan te melden aan de receptie met uw beurtenkaart/abonnement.

 • Het abonnementsgeld moet de eerste keer betaald worden aan de receptie

 • Tijdens feestdagen en vakantieperiodes kan het Kinecenter enkele dagen sluiten, deze data worden ruim op voorhand aangekondigd.

 • Bij ziekte, blessure of andere medische ongeschiktheid is het mogelijk om het abonnement tijdelijk op te schorten.

 • Tijdelijke opschorting van abonnementen is enkel mogelijk voor patiënten van het Kinecenter en/of op vertoon van een doktersattest.

error

ReferenceError: document is not defined